زهرا کریم زادگان

زهرا کریم زادگان
من زهرا کریم زادگانم و دغدغم چیزای عادی با یک نگاه متفاوته عاشق حیواناتم و سعی من تلاش برای رسیدن به اهدافمه...

نامه ای به افسردگی و اضطراب عزیزم…

نامه ای به افسردگی و اضطراب عزیزم… سلام…میدانم که میدانی من چه مشکلاتی داشته ام و باید بگویم دست مریزاد! خوب کسی را برای همگام شدن انتخاب کرده ای ممنونم که صبح ها تا بیدار میشوم خودت را به من نشان میدهی و فکر سیاهم را به رخم میکشی…ممنونم که وقتی جلوی ایینه میروم مرا تحقیر میکنی و انقدر عیب هایم را میگویی که زیر کاوری از ارایش پنهان شوم! https://kamyararbabzi.ir/wp-content/uploads/2021/02/افسردگی.mp3 گوینده: وجیهه مرادمند (واله) ممنونم که وقتی به چشمانم نگاه میکنم میتوانم تمام دشواری ها و سختی هایم را ببینم و چشم هایم را روی هم بفشارم تا شاید….شاید…

چگونه میشود یک نفر را کشت بدون اینکه ردی بماند

چگونه میشود یک نفر را کشت بدون اینکه ردی بماند همیشه در هر لحظه ای میتوانی نیاز به حرف زدن را در خودت احساس کنی! مرا ببخش که پابرهنه میان بحثی که میخواهم شروع کنم پریدم اما حرفم را بشنو که میگویم: گوش دادن برای تو اندک لحظه ای وقت میبرد اما برای کسی که نیاز به شنیده شدن دارد دنیای محبت و خوشبختیست و وچقدر ناکامیم که اینگونه پس زده میشویم و گوش کسی یارای شنیدن مارا ندارد! میدانی من در طول این عمر نه چندان درازم با کسانی که نزدیکم شده اند حرف زده ام! همه یشان ادعای…